Digitale agenda

Wat is de digitale Nationale Wetenschapsagenda

De digitale Nationale Wetenschapsagenda is de digitale versie van de Nationale Wetenschapsagenda voor Nederland. De NWA digitale agenda bestaat uit 140 clustervragen. Voor elke clustervraag in de Wetenschapsagenda is op de website zichtbaar welke van de vele partijen uit de vraagkant en de aanbodkant van de wetenschap zich vanuit één of ander perspectief met de vraag bezighouden.

In de digitale agenda kunt u ook zelf routes door de agenda uitstippelen door relevante clustervragen over één of meer onderwerpen te verzamelen. Hiermee krijgt u een beter zicht op een complex vraagstuk.

Voor meer informatie over het gebruik van de digitale Nationale Wetenschapsagenda ga naar: https://wetenschapsagenda.nl/video/korte-animatie-over-het-gebruik-van-de-digitale-agenda/

Welke onderzoeksagenda worden gepubliceerd op de digitale NWA?

Organisaties kunnen hun onderzoeksagenda’s koppelen aan de clustervragen in de digitale agenda. Het plaatsen van een speerpunt of onderzoeksagenda bij een clustervraag betekent dat de organisatie op dat onderwerp expertise bezit en graag op dat onderwerp wil investeren en/of samenwerken. Door deze informatie op te nemen in de digitale NWA laat de agenda zien wie waar mee bezig is en met wie het interessant zou kunnen zijn om mee samen te werken.

Hoe worden de onderzoeksagenda’s in de digitale agenda up-to-date gehouden?

De agenda’s in de digitale NWA worden up-to-date gehouden door de organisaties die vertegenwoordigd zijn op de website. Deze organisaties hebben toegang tot een eigen account en kunnen daarmee hun eigen agenda’s beheren.
Meer informatie kunt u lezen in de handleiding voor NWA organisation managers.
Het NWA secretariaat monitort het aanmaken van accounts en agenda’s om de kwaliteit van de digitale agenda te waarborgen.

Voor vragen hierover kunt een e-mail sturen naar: digtaleagenda@wetenschapsagenda.nl

Kan ik een overzicht met routes, (sub)vragen, agenda’s etc. downloaden?

Er zijn diverse overzichten in Excel beschikbaar. Om deze te kunnen downloaden moet u inloggen in uw account.  Om in te loggen of een account aan te maken klikt u hier. Vervolgens klikt u rechtsboven in het scherm op uw naam, er verschijnt een menu, klik op downloads en kies tot slot de gewenste download.

Wat is een route?

Een route brengt een deelverzameling van samenhangende vragen rond een complex thema in kaart. Ze nemen ons mee op een ‘wandeling’ langs verschillende clustervragen, en bieden zo de mogelijkheid om op zoek naar de beste aanpak voor een complexe opgave de meest relevante vragen te identificeren. Hierdoor worden theoretische en praktische verbanden zichtbaar die aanleiding kunnen zijn tot nader contact en afstemming tussen de partijen van de kenniscoalitie en hun achterban. Op de website kunt u de routes bekijken.

Hoe maak ik een route?

U kunt uw eigen route(s) door de agenda uitstippelen door relevante vragen over één of meer onderwerpen te verzamelen. Hiermee krijgt u beter zicht op een complex vraagstuk. U ziet dan ook meteen welke kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties uw vraagstuk hoog op de agenda hebben staan. Zij kunnen wellicht helpen bij het vinden van een oplossing.

U maakt een route door bij relevante vragen op het rode plusje rechtsonder te klikken. Hiermee voegt u de vraag toe aan een nieuwe of bestaande route van uzelf. U kunt uw routes met anderen delen via verschillende social media.

 

Doorontwikkeling routes

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de routes?

In het Portfolio voor onderzoek en innovatie zijn 25 routes door de vragen van de NWA uitgewerkt. Rond die routes hebben zich gemeenschappen gevormd van betrokken deskundigen uit de wetenschap, het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties. Die gemeenschappen staan klaar om de routes verder te ontwikkelen en onderzoek uit te voeren.  

Hoe kunnen routes verder ontwikkeld worden?

Het staat de routes vrij om zich te ontwikkelen zoals zij dat willen en daarbij de ondersteuning of financiering te vinden die zij nodig hebben. Vanuit de Kenniscoalitie zijn er beperkte middelen beschikbaar die als seed money kunnen worden ingezet om het momentum te behouden. Per route is een bedrag van maximaal € 10.000 beschikbaar. 

Wat moeten routes doen om in aanmerking te komen voor dit seed money?

Vanuit het NWA-secretariaat is een oproep uitgegaan aan de routes om voorstellen in te dienen voor de doorontwikkeling. Deze voorstellen worden in eerste instantie beoordeeld door het NWA-secretariaat en vervolgens ter besluitvorming voorgelegd aan de NWA-stuurgroep.  

Aan welke voorwaarden dienen de voorstellen te voldoen?

Er is slechts één inhoudelijke voorwaarde: de besteding van het geld moet inclusieve samenwerking binnen de routes bevorderen. Daarnaast wordt verwacht dat de routes aansluiting behouden met het NWA-secretariaat door input te leveren voor de NWA-nieuwsbrief en door deel te nemen aan door het NWA-secretariaat te organiseren workshops. Ook wordt verwacht dat de routes uiterlijk 1 december 2017 een beknopt verslag over de activiteiten overleggen. 

Is er een deadline voor het indienen van voorstellen?

De deadline voor het indienen van voorstellen is 1 november 2017.

 

Algemene vragen

Wat is het Portfolio voor onderzoek en innovatie?

Het Portfolio voor onderzoek en Innovatie ie een uitwerking van routes door de vragen van de NWO. Het omvat de oorspronkelijke 16 routes uit de NWA en 9 additionele routes die vanuit het veld zijn aangereikt.

Wat zijn game changers?

Binnen elke route zijn zogenoemde game changers omschreven. Game changers zijn invalshoeken of benaderingen die de potentie hebben het onderzoek diepgaand te vernieuwen en een grote impact kunnen hebben op de samenleving en de economie.

Kan ik een exemplaar van het Portfolio voor onderzoek en innovatie bestellen?

Het Portfolio voor onderzoek en innovatie is digitaal beschikbaar, zowel in het Nederlands als in het Engels. Gedrukte exemplaren zijn beperkt beschikbaar. Stuur hiervoor een e-mail naar info@wetenschapsagenda.nl

Wat is de Investeringsagenda voor onderzoek en Innovatie?

De Investeringsagenda voor onderzoek en innovatie is een oproep van de Kenniscoalitie aan de politiek om structureel € 1 miljard extra op jaarbasis te investeren. De Kenniscoalitie bepleit een balans tussen investeringen in thematisch onderzoek (gekoppeld aan de routes van het Portfolio voor onderzoek en innovatie) en in de brede basis van het bestel.

Kan ik een exemplaar van de Investeringsagenda voor onderzoek en innovatie bestellen?

De Investeringsagenda voor Onderzoek en Innovatie is digitaal beschikbaar, zowel in het Nederlands als in het Engels.

Wat is de startimpuls NWA?

De Startimpuls NWA is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het is bedoeld om een vliegende start te maken met de implementatie van de NWA. In samenspraak met de universiteiten, hogescholen, NWO en de KNAW is een eerste bedrag van € 32 miljoen vrijgemaakt. Daarmee kan een start worden gemaakt met routes die aansluiten bij actuele vraagstukken voor OCW als vakdepartement. Tevens kunnen enkele eerste investeringen worden gedaan in de versterking van de brede basis van het bestel voor onderzoek en innovatie. Zie voor meer details.

Kan ik een exemplaar van de Nationale Wetenschapsagenda bestellen?

De Nationale Wetenschapsagenda is digitaal beschikbaar. Naast deze rijke en volledige weergave van de Nationale Wetenschapsagenda is een papieren versie beschikbaar. Via uw boekhandel kunt u een exemplaar bestellen.

De prijs is 25 Euro.

ISBN 978-90-77875-86-5

 

Wie hebben de vragen ingediend?

Iedereen in Nederland kon gedurende de maand april 2015 vragen insturen, namens zichzelf of namens partijen uit de wetenschap, het bedrijfsleven of vanuit maatschappelijke organisaties.

Worden alle 11.700 ingediende vragen beantwoord?

Met alle vragenstellers is contact geweest. Soms was er al een antwoord op een ingediende vraag. Daarvoor zijn allerlei activiteiten georganiseerd, van huiskamer tot massa-evenement. Tegelijkertijd zijn er allerlei activiteiten geweest om vragen te bespreken en waar mogelijk al te beantwoorden. De meeste vragen zijn terecht gekomen in spannende onderzoeksvragen voor wetenschap, samenleving en bedrijfsleven. Onderzoekers kunnen daar nu al mee aan de slag maar er is meer nodig. De kenniscoalitie doet er alles aan dat onderzoek te programmeren in samenspraak met de overheid. Er wordt momenteel een pilot gestart met een zeer beperkt budget. Al in 2018 zou een nieuw kabinet delen van de NWA kunnen financieren.

Wat is de Nationale Wetenschapsagenda?

De Nationale Wetenschapsagenda is een onderzoeksagenda voor Nederland. Een groot aantal vragen aan de wetenschap ligt aan de basis van deze agenda. Een antwoord op de vragen kan van belang zijn voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, het benutten van economische kansen en het realiseren van wetenschappelijke doorbraken.

Waarom is de Nationale Wetenschapsagenda ontwikkeld?

De wetenschap biedt antwoorden op vragen die ons allemaal aangaan, nu en in de toekomst. Het doel van de Nationale Wetenschapsagenda is  wetenschappelijk onderzoek optimaal  te benutten om relevante en uitdagende maatschappelijke en economische vraagstukken op te lossen.  Door samen te werken aan oplossingen voor complexe vraagstukken, vanuit diverse invalshoeken en disciplines, kunnen wetenschappers een waardevolle bijdrage leveren om welzijn en welvaart te bevorderen.

Wie hebben de Nationale Wetenschapsagenda gemaakt?

Iedereen in Nederland kon vragen insturen, namens zichzelf of namens partijen uit de wetenschap,  het bedrijfsleven of vanuit maatschappelijke organisaties. Onder voorzitterschap van Beatrice de Graaf en Alexander Rinnooy Kan heeft een stuurgroep vanuit de kenniscoalitie op basis van de bijna 12 000 vragen de Nationale Wetenschapsagenda opgesteld.

Kan ik nog vragen aan de wetenschap indienen?

De mogelijkheid om vragen aan de wetenschap in te dienen is gesloten; het was tot 1 mei 2015 mogelijk om uw vragen in te sturen.

Hoe zag het proces er uit?

Wetenschappelijke jury’s, ingesteld door de kenniscoalitie,  beoordeelden de ingediende vragen.  De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) coördineerde dit proces. Uiteindelijk zijn de bijna 12 000 ingediende vragen onderverdeeld onder 140 overkoepelende vragen. Deze 140 vragen vormen samen de Nationale Wetenschapsagenda.

Wat gebeurt er met onderzoek dat niet in de agenda staat?

Niet al het onderzoek laat zich van tevoren vastleggen. Vaak komen wetenschappelijke doorbraken tot stand door spontane invallen, nieuwsgierigheid, louter toeval  en door de creativiteit van het moment. Buiten de agenda om dient hier nadrukkelijk ruimte voor te blijven bestaan.

Zijn er budgetten verbonden aan de Nationale Wetenschapsagenda?

De Nationale Wetenschapsagenda is een inhoudelijke onderzoeksagenda en bevat geen financiële paragraaf.

Wie is initiatiefnemer?

In de Wetenschapsvisie 2025 “Keuzes voor de toekomst” heeft het kabinet de kenniscoalitie gevraagd om een Nationale Wetenschapsagenda op te stellen. Vanuit het kabinet zijn de ministers Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Kamp (Economische Zaken) en staatssecretaris Dekker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) als opdrachtgevers betrokken.

Wat is de Kenniscoalitie?

De kenniscoalitie bestaat uit de universiteiten (VSNU), hogescholen (VH), Universitair Medische Centra (NFU), KNAW, NWO, VNO-NCW, MKB-Nederland en de instituten voor toegepast onderzoek (TNO/TO2). De Nationale Wetenschapsagenda is opgesteld onder voorzitterschap van Beatrice de Graaf en Alexander Rinnooy Kan.