Hieronder vindt u, in verschillende categorieën, de antwoorden op enkele veelgestelde vragen over de Nationale Wetenschapsagenda. Deze FAQ zal geregeld worden geactualiseerd. Mocht uw vraag in de lijst ontbreken, dan kunt u deze stellen door een mail te richten aan info@wetenschapsagenda.nl.

Komt er onderzoeksfinanciering voor de uitvoering van de Nationale Wetenschapsagenda?

Ja, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gaat investeren in vernieuwend en maatschappelijk relevant onderzoek via de Nationale Wetenschapsagenda (zie Kamerbrief Uitwerking investeringen wetenschap en onderzoek van ministerie van OCW, 9 maart 2018). Reeds dit jaar zal de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een eerste programmaronde openstellen. Daarna volgt jaarlijks een nieuwe ronde.

Wat is het doel van het NWO-onderzoeksprogramma Nationale Wetenschapsagenda?

Door te investeren in vernieuwend en maatschappelijk relevant onderzoek via de 25 routes van de Nationale Wetenschapsagenda kan kennis ontwikkeld worden voor wetenschappelijke doorbraken en voor maatschappelijke opgaven.

Wat is het beschikbare budget?

Wat is het beschikbare budget? Voor de eerste financieringsronde in 2018 is 52,2 miljoen euro gereserveerd. Het totaal beschikbare budget vanuit het ministerie van OCW is 70 miljoen euro in 2018, 108 miljoen euro in 2019, 130 miljoen euro in 2020.

Wanneer gaat het onderzoeksprogramma van start?

Het NWO programma Nationale Wetenschapsagenda gaat binnenkort van start. Op 24 mei zal de eerste call for proposals voor het programma gepubliceerd worden op de website van NWO.

Wanneer kunnen voorstellen worden ingediend?

In de eerste ronde zal met vooraanmeldingen worden gewerkt. De deadline voor de vooraanmeldingen is op 11 september 2018 en de deadline voor de uitgewerkte aanvragen op 31 januari 2019. De call for proposals voor een tweede financieringsronde wordt in het voorjaar van 2019 verwacht.

Wie kan er indienen?

Aanvragen kunnen worden ingediend door onderzoekers die werkzaam zijn bij Nederlandse universiteiten, universitaire medische centra, KNAW- en NWO-instituten, hogescholen en TO2-instellingen. Ook onderzoekers van het Nederlands Kanker Instituut, het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen, de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble, NCB Naturalis, ARCNL en Prinses Maxima Centrum kunnen aanvragen indienen.

Waarom zou ik bij de NWA moeten indienen en niet elders?

In het NWA-programma gaat het om de NWA-routes. Er ligt een bijzondere nadruk op het doen van interdisciplinair onderzoek waarbij partners uit de gehele kennisketen van fundamenteel tot toegepast en praktijkgericht onderzoek worden betrokken. Ook is het de bedoeling om de samenwerking te zoeken met publieke en private maatschappelijke partners, om zo de potentiële impact van het onderzoek te vergroten. Andere NWO-subsidieprogramma’s hebben een andere focus, zoals talentontwikkeling (de Vernieuwingsimpuls) of nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek (de Open Competitie).

Komt er geld voor de routes of mag iedereen indienen?

Er worden geen middelen specifiek aan routes toegekend. De middelen worden via een open call verdeeld, waarbij consortia voorstellen kunnen indienen die passen binnen (delen van) een of meerdere NWA-routes. Deze consortia hoeven niet eerder aan de desbetreffende route(s) gelieerd geweest te zijn.

Blijft de route bestaan, en wat betekent dit dan?

De routes blijven bestaan als organiserend principe binnen de NWA. Binnen de routes komen onderzoekers uit verschillende geledingen met elkaar in contact om verrassende verbindingen te leggen. Om een onderzoeksvoorstel in te dienen in het NWA-programma hoeft een consortium niet eerder aan de desbetreffende route(s) gelieerd geweest te zijn.

Krijgt elke route een deel van de middelen?

Nee. De middelen worden via een open call verdeeld, waarbij consortia voorstellen kunnen indienen die passen binnen (delen van) een of meerdere NWA-routes. Deze voorstellen worden vervolgens in competitie beoordeeld.

Is de call thematisch ingestoken?

Nee. De middelen worden via een open call verdeeld, waarbij consortia voorstellen kunnen indienen die passen binnen (delen van) een of meerdere NWA-routes. Er worden niet a priori thema’s vastgesteld.

Wie kan er optreden als medeaanvrager?

Onderzoekers van organisaties die voldoen aan de volgende drie voorwaarden kunnen optreden als medeaanvrager:

 1. De organisatie is gevestigd in Nederland;
 2. De organisatie heeft een publieke taak en is onafhankelijk in de uitvoering van onderzoek;
 3. De organisatie heeft geen winstoogmerk anders dan ten behoeve van het doen van verder onderzoek.

Moeten er maatschappelijke partijen in het consortium zitten?

Ja, vanwege de verplichte cofinanciering van 10% die geleverd dient te worden door publieke en/of private consortiumpartners die geen subsidie ontvangen. ‘Maatschappelijke partijen’ is hier een breed begrip, dat ook overheden en het bedrijfsleven kan omvatten.

Kunnen bedrijven ook indienen en subsidie ontvangen?

Nee. Alleen onderzoekers afkomstig uit organisaties zonder winstoogmerk kunnen optreden als hoofd- of medeaanvrager en dus subsidie ontvangen. Private partijen kunnen wel als partner aan het consortium deelnemen en hierbij cofinanciering leveren, in cash dan wel in kind.

Hoe is het Intellectueel Eigendom geregeld?

NWO verwacht dat de hoofdaanvrager met de overige consortiumpartners afspraken maakt over intellectueel eigendom en publicatie. Het NWO IE-beleid is te vinden in hoofdstuk 4 van de Subsidieregeling 2017. Voor publicatie geldt open access als de norm.

Mogen ook onderzoeksgroepen in het buitenland meedoen met de consortia, en kunnen die ook financiering aanvragen?

Via het principe Money follows Cooperation kan nationaal onderzoeksbudget worden ingezet voor grensoverschrijdende samenwerking. Dit biedt de mogelijkheid om in onderzoeksprojecten expertise uit het buitenland in te zetten die in Nederland niet beschikbaar is. Het betreft hier expertise bij organisaties buiten Nederland, die een publieke taak hebben en onafhankelijk zijn in de uitvoering van onderzoek. De aanvrager moet in de aanvraag overtuigend aantonen dat de betreffende expertise niet in Nederland beschikbaar is. Dit wordt door de beoordelingscommissie getoetst.

Moet ik een boegbeeld betrekken?

Nee, elke onderzoeker kan het initiatief nemen om een consortium te formeren binnen een of meerdere van de NWA-routes.

Wat is het bedrag dat ik kan aanvragen?

Aanvragen kunnen worden ingediend in drie bandbreedtes:

 • 500.000 – 2 miljoen euro
 • 2 miljoen – 5 miljoen euro
 • 5 miljoen – 10 miljoen euro.

Welke kosten mogen worden opgevoerd?

De volgende projectspecifieke posten kunnen in de begroting opgenomen worden.

 1. Personele kosten
 2. Materiële kosten
 3. Investeringen
 4. Outreach en kennisbenutting
 5. Internationalisering
 6. Programmamanagement (alleen voor aanvragen met een budget van 2 M€ en hoger)

Worden kosten voor open access en open science vergoed?

Kosten voor open access publicaties en voor datamanagement kunnen worden opgenomen onder de post ‘materiële kosten’ op de begroting.

Kan ik ook geld voor een thema aanvragen waarop vervolgens een call wordt georganiseerd?

Nee, dit is niet mogelijk.

Kan ik financiering aanvragen voor medewerkers in vaste dienst bij mijn universiteit?

Ja, er kan financiering worden aangevraagd voor vrijstelling van de hoofd- en/of medeaanvrager(s) van onderwijs-, bestuur- en beheerstaken. Voor de vervangingssubsidie geldt een vast normbedrag waarmee de werkgever de kosten kan dekken van de vervanger die het niet-onderzoeksdeel van de taken van de aanvrager(s) overneemt. De vervangingskosten voor inzet van vast personeel in deze NWA-call mogen niet meer dan 10% van het totale bij NWO aangevraagde budget bedragen.

Moet ik cofinanciering regelen?

Ja, er geldt een verplichting van minimaal 10% cofinanciering voor alle onderzoeksvoorstellen in deze subsidieronde. De cofinanciering kan in cash, in kind, of een combinatie zijn en dient te worden opgebracht door publieke en/of private consortiumpartners die geen subsidie ontvangen in het voorstel.

Moet de aanvraag in het Nederlands of in Engels worden opgesteld?

De aanvraag moet in het Engels worden opgesteld.

Welke criteria zullen worden gebruikt in de beoordeling van voorstellen?

De drie beoordelingscriteria zijn:

 • Kwaliteit van het onderzoeksvoorstel
 • Kwaliteit van het consortium
 • Potentiële wetenschappelijke en/of maatschappelijke doorbraken.

Deze hoofdcriteria worden verder uitgewerkt in subcriteria, die in de call for proposals opgenomen zullen worden.

Worden kleinere aanvragen (lager budget) op dezelfde wijze beoordeeld als grotere aanvragen, zitten ze in dezelfde competitie?

Er zijn drie bandbreedtes ingesteld waarbinnen voorstellen met elkaar vergeleken worden:

 • 500.000 – 2 miljoen euro
 • 2 miljoen – 5 miljoen euro
 • 5 miljoen – 10 miljoen euro

Voorstellen zijn dus in competitie met andere voorstellen van enigszins vergelijkbare grootte. Wel gelden dezelfde beoordelingscriteria voor alle drie de bandbreedtes, maar zullen de beoogde resultaten van een voorstel beoordeeld worden in het perspectief van de aangevraagde middelen.

Hoe wordt het praktijkgericht onderzoek beoordeeld in de call?

Het praktijkgericht onderzoek wordt beoordeeld als integraal onderdeel van het onderzoeksvoorstel. In het algemeen wordt gekeken of in de aanvraag, voor zover relevant voor de missie van het voorstel, aandacht is voor het adresseren van de keten van fundamenteel onderzoek tot aan toepassing van de resultaten. De beoordelingscommissie wordt zo samengesteld dat deze kennis heeft van de verschillende typen onderzoek.

Wanneer ik dit jaar deelneem aan de call, heeft dat dan effect op mijn mogelijkheden om de komende jaren weer een kans te wagen?

Succesvolle hoofdaanvragers die in een NWA-subsidieronde een aanvraag hebben toegekend gekregen, dienen zich te onthouden van indiening van een nieuwe aanvraag in de eerstvolgende subsidieronde. Omdat de ronde 2019 deels overlapt met de ronde 2018, kunt u in de ronde 2019 indienen als u ook in de ronde 2018 hebt ingediend. Aanvragen in de ronde 2019 die in de ronde 2018 blijken te worden gehonoreerd, worden in 2019 van verdere behandeling uitgesloten.

Hoe weet ik of mijn aanvraag kans maakt?

In deze subsidieronde wordt gewerkt met vooraanmeldingen. Op basis hiervan adviseert de beoordelingscommissie of het al dan niet kansrijk is om de vooraanmelding verder uit te werken tot een volledige aanvraag.

Wie zitten er in de beoordelingscommissie(s)?

De samenstelling van de beoordelingscommissie is nog niet bekend. Bij het samenstellen van de commissie wordt gelet op diversiteit, spreiding in disciplinaire achtergrond en kennis van de verschillende typen onderzoek in de kennisketen.

Worden er specifieke eisen gesteld aan de samenstelling van een consortium (bijvoorbeeld: tenminste 3 verschillende onderzoeksinstellingen; of tenminste één niet-universitaire partij; of tenminste twee partijen uit de groepen TO2, Hbo, praktijk, bedrijfsleven; etc)?

Nee, dit soort eisen wordt niet gesteld. Wel dienen er publieke en/of private consortiumpartners betrokken te zijn die de verplichte 10% cofinanciering leveren (in cash en/of in kind). Essentieel is dat de voor de uitvoering van het voorstel noodzakelijke partners in het consortium zijn opgenomen.

Hoe vind ik partners voor een consortium in een route?

NWO stelt financiering beschikbaar voor het organiseren van matchmakingbijeenkomsten om potentiële partners in een consortium bij elkaar te brengen. Voor de organisatie van een of meerdere bijeenkomst(en) kan een bijdrage van maximaal 10.000 euro worden aangevraagd. Vanaf 24 mei is het aanvraagformulier op de NWO-website te vinden. Daarnaast worden op de NWO-website alle geplande matchmakingbijeenkomst op een rijtje gezet, zodat geïnteresseerden kunnen aansluiten.

Waar kan ik informatie vinden over welke consortia al bezig zijn met voorbereidingen?

Op www.wetenschapsagenda.nl/routes is voor elke route een contactpersoon aangegeven die u meer kan vertellen over de activiteiten die er momenteel lopen binnen de route. Ook zal op de NWO-website een overzicht te vinden zijn van alle matchmakingbijeenkomsten voor consortia die uit NWA-middelen worden gefinancierd. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden om deze bijeenkomsten bij te wonen.

Ik ben nog niet betrokken bij een initiatief maar wil dat wel graag worden, hoe kan ik dat regelen?

Op de websites van NWO en de Nationale Wetenschapsagenda zal een overzicht te vinden zijn van alle matchmakingbijeenkomsten voor consortia die uit NWA-middelen worden gefinancierd. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden om deze bijeenkomsten bij te wonen. Daarnaast kunt u op www.wetenschapsagenda.nl/routeseen overzicht vinden van de contactpersonen per route. U kunt hen benaderen voor meer informatie over de activiteiten die binnen een route plaatsvinden.

Kan ik financiering krijgen voor de organisatie van een matchmakingbijeenkomst?

Ja, voor het organiseren van een of meerdere matchmakingbijeenkomst(en) kan een bijdrage van maximaal 10.000 euro worden aangevraagd. Vanaf 24 mei is het aanvraagformulier op de NWO-website te vinden.

Ik wil graag een workshop organiseren, kan ik daarvoor het Lorentz Centre gebruiken?

Ja, dit is in principe mogelijk. Voor het organiseren van een of meerdere matchmakingbijeenkomst(en) kan een bijdrage van maximaal 10.000 euro worden aangevraagd. Vanaf 24 mei is het aanvraagformulier op de NWO-website te vinden. De aanvrager kan zelf bepalen waar de bijeenkomst plaatsvindt. Wij raden u wel aan om tijdig contact op te nemen met het Lorentz Centre.

Welke activiteiten worden er ontplooid om verkregen kennis met de samenleving te delen?

De samenleving in brede zin en burgers worden, waar mogelijk, betrokken bij de opzet en uitvoering van de onderzoeksprogramma’s. Daarnaast zal er actief gecommuniceerd worden over de resultaten (doorbraken, interessante tussenresultaten) van het onderzoek gerealiseerd binnen het NWA-programma. Ook zal de NWA partnerschappen aangaan voor wetenschapsbrede en landelijke publieksactiviteiten waarbij de beantwoording van de NWA-vragen centraal staat.

Komt er een voorlichtingsbijeenkomst van NWO?

Er zal in de maand juni een webinar georganiseerd worden over de eerste NWA-financieringsronde. Ook kunnen NWO-medewerkers op verzoek bij een organisatie langsgaan om deze call nader toe te lichten.

Wat is de Nationale Wetenschapsagenda?

De Nationale Wetenschapsagenda is een onderzoeksagenda voor Nederland. Een groot aantal vragen aan de wetenschap ligt aan de basis van deze agenda. Een antwoord op de vragen kan van belang zijn voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, het benutten van economische kansen en het realiseren van wetenschappelijke doorbraken.

Waarom is de Nationale Wetenschapsagenda ontwikkeld?

De wetenschap biedt antwoorden op vragen die ons allemaal aangaan, nu en in de toekomst. Het doel van de Nationale Wetenschapsagenda is  wetenschappelijk onderzoek optimaal  te benutten om relevante en uitdagende maatschappelijke en economische vraagstukken op te lossen.  Door samen te werken aan oplossingen voor complexe vraagstukken, vanuit diverse invalshoeken en disciplines, kunnen wetenschappers een waardevolle bijdrage leveren om welzijn en welvaart te bevorderen.

Wie hebben de Nationale Wetenschapsagenda gemaakt?

Iedereen in Nederland kon vragen insturen, namens zichzelf of namens partijen uit de wetenschap,  het bedrijfsleven of vanuit maatschappelijke organisaties. Onder voorzitterschap van Beatrice de Graaf en Alexander Rinnooy Kan heeft een stuurgroep vanuit de kenniscoalitie op basis van de bijna 12 000 vragen de Nationale Wetenschapsagenda opgesteld.

Wie hebben de vragen ingediend?

Iedereen in Nederland kon gedurende de maand april 2015 vragen insturen, namens zichzelf of namens partijen uit de wetenschap, het bedrijfsleven of vanuit maatschappelijke organisaties.

Worden alle 11.700 ingediende vragen beantwoord?

Met alle vragenstellers is contact geweest. Soms was er al een antwoord op een ingediende vraag. Daarvoor zijn allerlei activiteiten georganiseerd, van huiskamer tot massa-evenement. Tegelijkertijd zijn er allerlei activiteiten geweest om vragen te bespreken en waar mogelijk al te beantwoorden. De meeste vragen zijn terecht gekomen in spannende onderzoeksvragen voor wetenschap, samenleving en bedrijfsleven. Onderzoekers kunnen daar nu al mee aan de slag maar er is meer nodig. De kenniscoalitie doet er alles aan dat onderzoek te programmeren in samenspraak met de overheid. Er wordt momenteel een pilot gestart met een zeer beperkt budget. Al in 2018 zou een nieuw kabinet delen van de NWA kunnen financieren.

Hoe zag het proces er uit?

Wetenschappelijke jury’s, ingesteld door de kenniscoalitie,  beoordeelden de ingediende vragen.  De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) coördineerde dit proces. Uiteindelijk zijn de bijna 12 000 ingediende vragen onderverdeeld onder 140 overkoepelende vragen. Deze 140 vragen vormen samen de Nationale Wetenschapsagenda.

Wat gebeurt er met onderzoek dat niet in de agenda staat?

Niet al het onderzoek laat zich van tevoren vastleggen. Vaak komen wetenschappelijke doorbraken tot stand door spontane invallen, nieuwsgierigheid, louter toeval  en door de creativiteit van het moment. Buiten de agenda om dient hier nadrukkelijk ruimte voor te blijven bestaan.

Wie is initiatiefnemer?

In de Wetenschapsvisie 2025 “Keuzes voor de toekomst” heeft het kabinet de kenniscoalitie gevraagd om een Nationale Wetenschapsagenda op te stellen. Vanuit het kabinet zijn de ministers Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Kamp (Economische Zaken) en staatssecretaris Dekker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) als opdrachtgevers betrokken.

Wat is de Kenniscoalitie?

De kenniscoalitie bestaat uit de universiteiten (VSNU), hogescholen (VH), Universitair Medische Centra (NFU), KNAW, NWO, VNO-NCW, MKB-Nederland en de instituten voor toegepast onderzoek (TNO/TO2). De Nationale Wetenschapsagenda is opgesteld onder voorzitterschap van Beatrice de Graaf en Alexander Rinnooy Kan.

Kan ik een exemplaar van de Nationale Wetenschapsagenda bestellen?

De Nationale Wetenschapsagenda is digitaal beschikbaar. Naast deze rijke en volledige weergave van de Nationale Wetenschapsagenda is een papieren versie beschikbaar. Via uw boekhandel kunt u een exemplaar bestellen.

De prijs is 25 Euro.

ISBN 978-90-77875-86-5

 

Wat is de digitale Nationale Wetenschapsagenda

De digitale Nationale Wetenschapsagenda is de digitale versie van de Nationale Wetenschapsagenda voor Nederland. De NWA digitale agenda bestaat uit 140 clustervragen. Voor elke clustervraag in de Wetenschapsagenda is op de website zichtbaar welke van de vele partijen uit de vraagkant en de aanbodkant van de wetenschap zich vanuit één of ander perspectief met de vraag bezighouden.

In de digitale agenda kunt u ook zelf routes door de agenda uitstippelen door relevante clustervragen over één of meer onderwerpen te verzamelen. Hiermee krijgt u een beter zicht op een complex vraagstuk.

Voor meer informatie over het gebruik van de digitale Nationale Wetenschapsagenda ga naar: https://wetenschapsagenda.nl/video/korte-animatie-over-het-gebruik-van-de-digitale-agenda/

Welke onderzoeksagenda worden gepubliceerd op de digitale NWA?

Organisaties kunnen hun onderzoeksagenda’s koppelen aan de clustervragen in de digitale agenda. Het plaatsen van een speerpunt of onderzoeksagenda bij een clustervraag betekent dat de organisatie op dat onderwerp expertise bezit en graag op dat onderwerp wil investeren en/of samenwerken. Door deze informatie op te nemen in de digitale NWA laat de agenda zien wie waar mee bezig is en met wie het interessant zou kunnen zijn om mee samen te werken.

Hoe worden de onderzoeksagenda’s in de digitale agenda up-to-date gehouden?

De agenda’s in de digitale NWA worden up-to-date gehouden door de organisaties die vertegenwoordigd zijn op de website. Deze organisaties hebben toegang tot een eigen account en kunnen daarmee hun eigen agenda’s beheren.
Meer informatie kunt u lezen in de handleiding voor NWA organisation managers.
Het NWA secretariaat monitort het aanmaken van accounts en agenda’s om de kwaliteit van de digitale agenda te waarborgen.

Voor vragen hierover kunt een e-mail sturen naar: digtaleagenda@wetenschapsagenda.nl

Kan ik een overzicht met routes, (sub)vragen, agenda’s etc. downloaden?

Er zijn diverse overzichten in Excel beschikbaar. Om deze te kunnen downloaden moet u inloggen in uw account.  Om in te loggen of een account aan te maken klikt u hier. Vervolgens klikt u rechtsboven in het scherm op uw naam, er verschijnt een menu, klik op downloads en kies tot slot de gewenste download.

Wat is een route?

Een route brengt een deelverzameling van samenhangende vragen rond een complex thema in kaart. Ze nemen ons mee op een ‘wandeling’ langs verschillende clustervragen, en bieden zo de mogelijkheid om op zoek naar de beste aanpak voor een complexe opgave de meest relevante vragen te identificeren. Hierdoor worden theoretische en praktische verbanden zichtbaar die aanleiding kunnen zijn tot nader contact en afstemming tussen de partijen van de kenniscoalitie en hun achterban. Op de website kunt u de routes bekijken.

Wat is het Portfolio voor onderzoek en innovatie?

Het Portfolio voor onderzoek en Innovatie ie een uitwerking van routes door de vragen van de NWO. Het omvat de oorspronkelijke 16 routes uit de NWA en 9 additionele routes die vanuit het veld zijn aangereikt.

Kan ik een exemplaar van het Portfolio voor onderzoek en innovatie bestellen?

Het Portfolio voor onderzoek en innovatie is digitaal beschikbaar, zowel in het Nederlands als in het Engels. Gedrukte exemplaren zijn beperkt beschikbaar. Stuur hiervoor een e-mail naar info@wetenschapsagenda.nl

Wat is de Investeringsagenda voor onderzoek en Innovatie?

De Investeringsagenda voor onderzoek en innovatie is een oproep van de Kenniscoalitie aan de politiek om structureel € 1 miljard extra op jaarbasis te investeren. De Kenniscoalitie bepleit een balans tussen investeringen in thematisch onderzoek (gekoppeld aan de routes van het Portfolio voor onderzoek en innovatie) en in de brede basis van het bestel.

Kan ik een exemplaar van de Investeringsagenda voor onderzoek en innovatie bestellen?

De Investeringsagenda voor Onderzoek en Innovatie is digitaal beschikbaar, zowel in het Nederlands als in het Engels.