Hieronder vindt u, in verschillende categorieën, de antwoorden op enkele veelgestelde vragen over de Nationale Wetenschapsagenda. Deze FAQ zal geregeld worden geactualiseerd. Mocht uw vraag in de lijst ontbreken, dan kunt u deze stellen door een mail te richten aan info@wetenschapsagenda.nl.

Wat is de Nationale Wetenschapsagenda?

De Nationale Wetenschapsagenda is een onderzoeksagenda voor Nederland. Een groot aantal vragen aan de wetenschap ligt aan de basis van deze agenda. Een antwoord op de vragen kan van belang zijn voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, het benutten van economische kansen en het realiseren van wetenschappelijke doorbraken.

Waarom is de Nationale Wetenschapsagenda ontwikkeld?

De wetenschap biedt antwoorden op vragen die ons allemaal aangaan, nu en in de toekomst. Het doel van de Nationale Wetenschapsagenda is  wetenschappelijk onderzoek optimaal  te benutten om relevante en uitdagende maatschappelijke en economische vraagstukken op te lossen.  Door samen te werken aan oplossingen voor complexe vraagstukken, vanuit diverse invalshoeken en disciplines, kunnen wetenschappers een waardevolle bijdrage leveren om welzijn en welvaart te bevorderen.

Wie hebben de Nationale Wetenschapsagenda gemaakt?

Iedereen in Nederland kon vragen insturen, namens zichzelf of namens partijen uit de wetenschap,  het bedrijfsleven of vanuit maatschappelijke organisaties. Onder voorzitterschap van Beatrice de Graaf en Alexander Rinnooy Kan heeft een stuurgroep vanuit de kenniscoalitie op basis van de bijna 12 000 vragen de Nationale Wetenschapsagenda opgesteld.

Wie hebben de vragen ingediend?

Iedereen in Nederland kon gedurende de maand april 2015 vragen insturen, namens zichzelf of namens partijen uit de wetenschap, het bedrijfsleven of vanuit maatschappelijke organisaties.

Worden alle 11.700 ingediende vragen beantwoord?

Met alle vragenstellers is contact geweest. Soms was er al een antwoord op een ingediende vraag. Daarvoor zijn allerlei activiteiten georganiseerd, van huiskamer tot massa-evenement. Tegelijkertijd zijn er allerlei activiteiten geweest om vragen te bespreken en waar mogelijk al te beantwoorden. De meeste vragen zijn terecht gekomen in spannende onderzoeksvragen voor wetenschap, samenleving en bedrijfsleven. Onderzoekers kunnen daar nu al mee aan de slag maar er is meer nodig. De kenniscoalitie doet er alles aan dat onderzoek te programmeren in samenspraak met de overheid. Er wordt momenteel een pilot gestart met een zeer beperkt budget. Al in 2018 zou een nieuw kabinet delen van de NWA kunnen financieren.

Hoe zag het proces er uit?

Wetenschappelijke jury’s, ingesteld door de kenniscoalitie,  beoordeelden de ingediende vragen.  De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) coördineerde dit proces. Uiteindelijk zijn de bijna 12 000 ingediende vragen onderverdeeld onder 140 overkoepelende vragen. Deze 140 vragen vormen samen de Nationale Wetenschapsagenda.

Wat gebeurt er met onderzoek dat niet in de agenda staat?

Niet al het onderzoek laat zich van tevoren vastleggen. Vaak komen wetenschappelijke doorbraken tot stand door spontane invallen, nieuwsgierigheid, louter toeval  en door de creativiteit van het moment. Buiten de agenda om dient hier nadrukkelijk ruimte voor te blijven bestaan.

Wie is initiatiefnemer?

In de Wetenschapsvisie 2025 “Keuzes voor de toekomst” heeft het kabinet de kenniscoalitie gevraagd om een Nationale Wetenschapsagenda op te stellen. Vanuit het kabinet zijn de ministers Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Kamp (Economische Zaken) en staatssecretaris Dekker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) als opdrachtgevers betrokken.

Wat is de Kenniscoalitie?

De kenniscoalitie bestaat uit de universiteiten (VSNU), hogescholen (VH), Universitair Medische Centra (NFU), KNAW, NWO, VNO-NCW, MKB-Nederland en de instituten voor toegepast onderzoek (TNO/TO2). De Nationale Wetenschapsagenda is opgesteld onder voorzitterschap van Beatrice de Graaf en Alexander Rinnooy Kan.

Kan ik een exemplaar van de Nationale Wetenschapsagenda bestellen?

De Nationale Wetenschapsagenda is digitaal beschikbaar. Naast deze rijke en volledige weergave van de Nationale Wetenschapsagenda is een papieren versie beschikbaar. Via uw boekhandel kunt u een exemplaar bestellen.

De prijs is 25 Euro.

ISBN 978-90-77875-86-5

 

Wat is de digitale Nationale Wetenschapsagenda

De digitale Nationale Wetenschapsagenda is de digitale versie van de Nationale Wetenschapsagenda voor Nederland. De NWA digitale agenda bestaat uit 140 clustervragen. Voor elke clustervraag in de Wetenschapsagenda is op de website zichtbaar welke van de vele partijen uit de vraagkant en de aanbodkant van de wetenschap zich vanuit één of ander perspectief met de vraag bezighouden.

In de digitale agenda kunt u ook zelf routes door de agenda uitstippelen door relevante clustervragen over één of meer onderwerpen te verzamelen. Hiermee krijgt u een beter zicht op een complex vraagstuk.

Voor meer informatie over het gebruik van de digitale Nationale Wetenschapsagenda ga naar: https://wetenschapsagenda.nl/video/korte-animatie-over-het-gebruik-van-de-digitale-agenda/

Welke onderzoeksagenda worden gepubliceerd op de digitale NWA?

Organisaties kunnen hun onderzoeksagenda’s koppelen aan de clustervragen in de digitale agenda. Het plaatsen van een speerpunt of onderzoeksagenda bij een clustervraag betekent dat de organisatie op dat onderwerp expertise bezit en graag op dat onderwerp wil investeren en/of samenwerken. Door deze informatie op te nemen in de digitale NWA laat de agenda zien wie waar mee bezig is en met wie het interessant zou kunnen zijn om mee samen te werken.

Hoe worden de onderzoeksagenda’s in de digitale agenda up-to-date gehouden?

De agenda’s in de digitale NWA worden up-to-date gehouden door de organisaties die vertegenwoordigd zijn op de website. Deze organisaties hebben toegang tot een eigen account en kunnen daarmee hun eigen agenda’s beheren.
Meer informatie kunt u lezen in de handleiding voor NWA organisation managers.
Het NWA secretariaat monitort het aanmaken van accounts en agenda’s om de kwaliteit van de digitale agenda te waarborgen.

Voor vragen hierover kunt een e-mail sturen naar: digtaleagenda@wetenschapsagenda.nl

Kan ik een overzicht met routes, (sub)vragen, agenda’s etc. downloaden?

Er zijn diverse overzichten in Excel beschikbaar. Om deze te kunnen downloaden moet u inloggen in uw account.  Om in te loggen of een account aan te maken klikt u hier. Vervolgens klikt u rechtsboven in het scherm op uw naam, er verschijnt een menu, klik op downloads en kies tot slot de gewenste download.

Wat is een route?

Een route brengt een deelverzameling van samenhangende vragen rond een complex thema in kaart. Ze nemen ons mee op een ‘wandeling’ langs verschillende clustervragen, en bieden zo de mogelijkheid om op zoek naar de beste aanpak voor een complexe opgave de meest relevante vragen te identificeren. Hierdoor worden theoretische en praktische verbanden zichtbaar die aanleiding kunnen zijn tot nader contact en afstemming tussen de partijen van de kenniscoalitie en hun achterban. Op de website kunt u de routes bekijken.

Wat is het Portfolio voor onderzoek en innovatie?

Het Portfolio voor onderzoek en Innovatie ie een uitwerking van routes door de vragen van de NWO. Het omvat de oorspronkelijke 16 routes uit de NWA en 9 additionele routes die vanuit het veld zijn aangereikt.

Kan ik een exemplaar van het Portfolio voor onderzoek en innovatie bestellen?

Het Portfolio voor onderzoek en innovatie is digitaal beschikbaar, zowel in het Nederlands als in het Engels. Gedrukte exemplaren zijn beperkt beschikbaar. Stuur hiervoor een e-mail naar info@wetenschapsagenda.nl

Wat is de Investeringsagenda voor onderzoek en Innovatie?

De Investeringsagenda voor onderzoek en innovatie is een oproep van de Kenniscoalitie aan de politiek om structureel € 1 miljard extra op jaarbasis te investeren. De Kenniscoalitie bepleit een balans tussen investeringen in thematisch onderzoek (gekoppeld aan de routes van het Portfolio voor onderzoek en innovatie) en in de brede basis van het bestel.

Kan ik een exemplaar van de Investeringsagenda voor onderzoek en innovatie bestellen?

De Investeringsagenda voor Onderzoek en Innovatie is digitaal beschikbaar, zowel in het Nederlands als in het Engels.

Komt er onderzoeksfinanciering voor de uitvoering van de Nationale Wetenschapsagenda?

Ja, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil gaan investeren in vernieuwend en maatschappelijk relevant onderzoek via de Nationale Wetenschapsagenda (zie Kamerbrief Uitwerking investeringen wetenschap en onderzoek van ministerie van OCW, 9 maart 2018). Beoogd wordt dat de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) al dit jaar een eerste programmaronde openstelt. Daarna volgt jaarlijks een nieuwe ronde.

Wat is het doel van het NWO-onderzoeksprogramma Nationale Wetenschapsagenda?

Door te investeren in vernieuwend en maatschappelijk relevant onderzoek via de 25 routes van de Nationale Wetenschapsagenda kan kennis ontwikkeld worden voor wetenschappelijke doorbraken en voor maatschappelijke opgaven, zoals klimaat, cybersecurity, circulaire economie, duurzaam voedsel, water, gezondheid, conflictbemiddeling en kansenongelijkheid.

Wat is het beschikbare budget?

Het beschikbare budget vanuit het ministerie van OCW is 70 M€ in 2018, 108 M€ in 2019, 130 M€ in 2020. Dit is bestemd voor fundamenteel onderzoek, voor toegepast en praktijkgericht onderzoek om de gehele kennisketen te betrekken. (zie Kamerbrief Uitwerking investeringen wetenschap en onderzoek van ministerie van OCW, 9 maart 2018)

Het ministerie van EZK ministerie heeft middelen ter beschikking gesteld aan TO2-instellingen voor basisfinanciering en om deel te nemen aan “de topsectoren, en waar mogelijk aan te sluiten bij de Nationale Wetenschaps Agenda” (zie Kamerbrief Investeringen voor toegepast onderzoek en innovatie in 2018 van ministerie van EZK, 26 februari 2018).

Wanneer gaat het onderzoeksprogramma van start?

Momenteel is de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de andere vakdepartementen en partners van de Kenniscoalitie in gesprek over de invulling van het programma. Het tijdpad voor de uitvoering van het programma is afhankelijk van het moment waarop NWO van het ministerie van OCW de formele opdracht ontvangt en van de randvoorwaarden die OCW hierin meegeeft. Naar verwachting zal NWO in de tweede helft van april meer details over de vormgeving en procesplanning van het NWA-programma bekend kunnen maken.

Wie kan er indienen?

Het is nog te vroeg om exact aan te kunnen geven wie er straks binnen het NWA-programma in kunnen dienen. Wel is duidelijk dat het ministerie van OCW breed samengestelde meerjarige consortia via de 25 NWA-routes wil stimuleren om kennis voor wetenschappelijke doorbraken voor maatschappelijke opgaven te ontwikkelen. Hierbij zal aandacht zijn voor betrokkenheid van de gehele kennisketen van hogescholen, universiteiten, universitaire medisch centra, TO2-instellingen, Rijkskennisinstellingen tot maatschappelijke partners (publiek en privaat).