De organisaties die zijn aangesloten bij de Kenniscoalitie stelden samen de Nationale Wetenschapsagenda op en vormen in de uitvoeringsfase de raad van advies. De Kenniscoalitie bestaat uit de universiteiten (VSNU), hogescholen (VH), universitair medische centra (NFU), KNAW, NWO, VNO-NCW, MKB-Nederland en de instituten voor toegepast onderzoek (TNO/TO2).

VNO NCW

De bij VNO-NCW aangesloten bedrijven en (branche)organisaties - tezamen zo'n 115.000 ondernemingen - vertegenwoordigen 90 procent van de werkgelegenheid in de Nederlandse marktsector. VNO-NCW behartigt de gemeenschappelijke belangen van het Nederlandse bedrijfsleven zowel op nationaal als op internationaal niveau. De belangenbehartiging is gericht op het in stand houden en verder verbeteren van het ondernemings- en vestigingsklimaat voor Nederlandse ondernemingen en voor buitenlandse ondernemingen die in of vanuit Nederland willen opereren.

www.vno-ncw.nl

VSNU

De VSNU, vereniging van universiteiten, wordt gevormd door de veertien Nederlandse Universiteiten. De VSNU behartigt de belangen van de universiteiten naar kabinet, politiek, overheid en maatschappelijke organisaties. Dit doet de VSNU door het faciliteren van debat, het ontwikkelen en uitdragen van gemeenschappelijke standpunten, het bijdragen aan reputatieverbetering van de universitaire sector en het maken van strategische keuzes om het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Nederland te versterken. Daarnaast is de VSNU een werkgeversvereniging die overleg voert met overheid en werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van de universitaire branche.

www.vsnu.nl

TO2

Onder de naam Federatie TO2 hebben TNO, vier Grote Technologische Instituten (GTI’s) en de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) hun krachten op het gebied van toegepast onderzoek gebundeld. De deelnemende GTI’s zijn Deltares, Energieonderzoekscentrum Nederland (ECN), Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN) en het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR). Namens de TO2 neemt TNO deel aan de Kenniscoalitie voor de Nationale Wetenschapsagenda.

www.to2-federatie.nl/nl/to2federatie.htm

MKB Nederland

De Koninklijke Vereniging MKB-Nederland vertegenwoordigt 120 brancheorganisaties, 250 lokale ondernemersverenigingen en duizenden rechtstreeks aangesloten ondernemers, samen goed voor ruim 150.000 bedrijven. MKB-Nederland bestaat sinds 1995, maar haar eerste voorganger is van 1902. MKB-Nederland kenmerkt zich door doelgerichte lobby en dienstverlening, kennis van de dagelijkse ondernemerspraktijk en een ijzersterk organisatievermogen.

www.mkb.nl

KNAW

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is in 1808 opgericht als adviesorgaan van de regering, een taak die zij ook nu nog vervult. De KNAW ontleent haar gezag aan haar op kwaliteit geselecteerde leden, excellente wetenschappers uit een scala van wetenschapsgebieden. Als forum, geweten en stem van de wetenschap bevordert de KNAW de kwaliteit en de belangen van de wetenschap en zet zij zich in voor een optimale bijdrage van de Nederlandse wetenschap aan de culturele, sociale en economische ontwikkeling van de samenleving. Ook is de KNAW verantwoordelijk voor zestien instituten die met hun onderzoek en collecties tot de voorhoede van de Nederlandse wetenschap behoren en internationale faam genieten.

www.knaw.nl

Vereniging Hogescholen

De Vereniging Hogescholen is de belangen- en werkgeversvereniging van de 37 door de overheid bekostigde Nederlandse hogescholen. De aangesloten hogescholen zetten zich samen in voor de kwaliteit van onderwijs én praktijkgericht onderzoek. De Vereniging stelt alles in het werk om de positie van de hogescholen te versterken en onderhoudt daartoe een breed netwerk. De Vereniging biedt een platform voor opinievorming en kennisdeling en is bij uitstek de plek waar hogescholen samenwerken.

www.vereniginghogescholen.nl

NFU

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) vertegenwoordigt de acht samenwerkende universitair medische centra (UMC’s) in Nederland, als belangenbehartiger en als werkgever van ruim 65.000 mensen. De NFU bestaat sinds 2004 en komt voort uit de Vereniging Academische Ziekenhuizen (VAZ) die in 1989 werd opgericht. Het doel bleef hetzelfde; ervoor zorgen dat instanties die beslissen over zorg, onderwijs en wetenschap in Nederland rekening houden met de bijzondere rol van destijds de academische ziekenhuizen en nu de UMC’s.

www.nfu.nl

NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland en zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. NWO investeert jaarlijks ruim 650 miljoen in nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek en onderzoek rond maatschappelijke uitdagingen. Op basis van adviezen van deskundige wetenschappers en relevante experts uit binnen- en buitenland selecteert en financiert NWO onderzoeksvoorstellen. NWO stimuleert nationale en internationale samenwerking, investeert in grote onderzoeksfaciliteiten, bevordert kennisbenutting en beheert onderzoeksinstituten. NWO financiert meer dan 5.600 onderzoeksprojecten aan universiteiten en kennisinstellingen.

www.nwo.nl